RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych PZW Okręg we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław.

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r. Zezwolenie bez odpowiedniej opłaty członkowskiej na rok 2024 będzie traktowane jako nieważne.
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem składki członkowskiej PZW na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

WYBÓR GŁÓWNEJ WODY POŁOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
 1. System dostępny pod adresem https://www.pzw.wroc.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu rocznych i okresowych e-zezwoleń na amatorski połów ryb.
 2. Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu, zgodnie z wykazem stanowiącym część otrzymanego zezwolenia.
 3. W przypadku wydania ważnego, aktualnego e-zezwolenia wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.
 4. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT kliknij tutaj i wpisz swoje dane lub dane firmy. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty otrzymania zezwolenia.
 5. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń okresowych:
  a. jednodniowe,
  b. kilkudniowe (za kilka kolejnych dni),
  c. roczne.
 6. Zezwolenia jednodniowe oraz o dowolnej wielokrotności jednodniowego mogą wykupić wędkarze będący i nie będący członkami Polskiego Związku Wędkarskiego - w tym obywatele polscy i cudzoziemcy.
 7. Zezwolenia roczne mogą wykupić członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego, wędkarze nie będący członkami Polskiego Związku Wędkarskiego - zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy.
 8. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne:
  a. dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego - wraz z kartą wędkarską oraz legitymacją członkowską PZW,
  b. dla wędkarzy nie będących członkami Polskiego Związku Wędkarskiego - wraz z karta wędkarską,
  - przy czym cudzoziemcy oraz osoby zameldowane na pobyt stały poza granicami Polski zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.
 9. Zezwolenie zabezpieczone jest - kodem kreskowym QR Code oraz znakiem wodnym.
 10. E-zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line. Płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi. Opłacając e-zezwolenie kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem tradycyjnym ponosisz koszt prowizji w kwocie 10 zł bez względu na wysokość kwoty transakcji*.
 11. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl)
 12. W ramach systemu PayU (dawne Platnosci.pl) obsługiwane są dwa rodzaje płatności tj.:
  a. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
  b. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 13. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawne Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 14. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu e-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu e-zezwolenia umieszczone są na wydruku e-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w Biurze Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu.
 15. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu e-zezwoleń udzielane są w Biurze Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu:
  PZW Okręg we Wrocławiu
  ul. Kazimierza Wielkiego 65,
  50-077 Wrocław,
  +48 71 344 44 01

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZW Okręgu we Wrocławiu adres ul. Kazimierza Wielkiego 65, 50-077 Wrocław (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www http://www.pzw.wroc.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez PZW podmiotom trzecim.

* członek uczestnik - opłata 1zł
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego, 00-831 Warszawa, ul. Twarda 42.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu jest możliwy
  - w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu lub -pod numerem tel. 793 300 159 lub 71 344 44 01,
  - pod adresem e-mail: iodopzwwroclaw@onet.pl lub pzw_wroclaw@poczta.onet.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Polskim Związku Wędkarskim oraz przez okres 5 lat po jego ustaniu, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub Podmiot przetwarzający.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora lub Podmiotu przetwarzającego dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków określonych w Statucie PZW i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane na portalu internetowym pzw.org.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.